23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Pliki do pobrania
Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader wersja 6.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem dokumentów to należy zapisać plik na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Poniżej możesz zapoznać się z opisem plików do pobrania. Po tej stronie znajdziesz informacje na temat pliku, który możesz pobrać.
Poradniki
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny Swiadczenia_z_ubezp.pdf (1025 kB)
23 września 2016 r.
Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii Co warto wiedzieć.pdf (646 kB)
24 sierpnia 2015 r.
W którym kraju możesz być ubezpieczony. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii W którym kraju możesz być ubezpieczony.pdf (225 kB)
17 listopada 2011 r.
Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych PORADNIK_FP_FGSP_FEP_1_1_2017.pdf (362 kB)
2 stycznia 2017 r.
Zabezpieczenie społeczne w Polsce Zabezpieczenia społeczne w Polsce _2016.pdf (1014 kB)
2 lutego 2017 r.
Praktyczny poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii (przewodnik dotyczący delegowania pracowników) Praktyczny_Poradnik_grudzien_2013.pdf (4144 kB)
27 maja 2014 r.
Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym porad11.pdf (162 kB)
22 grudnia 2016 r.
Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator dla lekarzy_lipiec 2013r.pdf (600 kB)
23 lipca 2013 r.
Informator dla osób z niepełnosprawnością 680_16 Informator dla osób niepełnosprawnych.pdf (1031 kB)
6 grudnia 2016 r.
Informator. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Swiadczenia pieniezne choroba macierzynstwo.pdf (885 kB)
16 sierpnia 2012 r.
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą porad8.pdf (384 kB)
27 listopada 2014 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc_01_2017.pdf (431 kB)
2 stycznia 2017 r.
Składniki przychodu pracowników podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego skladniki.pdf (500 kB)
3 marca 2003 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych Poradnik_umowy_cywiloprawne_01.01.2017.pdf (546 kB)
24 lutego 2017 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce porad21.pdf (370 kB)
29 listopada 2016 r.
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe poradnik_wypadkowe.pdf (563 kB)
16 września 2015 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 1.01.2016.pdf (1234 kB)
6 października 2016 r.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński Poradnik_macierzynski_wychowawczy.pdf (563 kB)
2 stycznia 2017 r.
Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik_ZUS_IWA.pdf (452 kB)
16 września 2015 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych 2017r.pdf (777 kB)
30 stycznia 2017 r.
Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych porad19.pdf (403 kB)
1 lipca 2007 r.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywana przez płatników składek 05_Kontrola.pdf (366 kB)
24 sierpnia 2015 r.
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością SavoirVivre.pdf (2349 kB)
20 czerwca 2016 r.
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników Broszura_Poradnik_dla_zatrudniajacych.pdf (1349 kB)
22 września 2015 r.
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników Broszura_Poradnik_dla_niezatrudniajacych.pdf (1697 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZAA.pdf (2845 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZBA.pdf (2527 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZWPA.pdf (2569 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZIPA.pdf (1773 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZFA.pdf (7902 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS ZPA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZPA.pdf (9167 kB)
17 czerwca 2016 r.
ZUS ZSWA - zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZSWA.pdf (6765 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZWUA.pdf (2765 kB)
22 września 2015 r.
ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować ZUS_ZIUA.pdf (2130 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZZA.pdf (2210 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA.pdf (1877 kB)
18 lipca 2015 r.
ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZUA.pdf (2400 kB)
18 lipca 2015 r.
Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować IMIR.pdf (6749 kB)
9 czerwca 2016 r.
ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować ZUS_DRA_deklaracja.pdf (11322 kB)
18 marca 2016 r.
ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować ZUS_RSA.pdf (2252 kB)
5 grudnia 2016 r.
ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować ZUS RZA.pdf (4989 kB)
2 sierpnia 2016 r.
ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować ZUS_RCA.pdf (4146 kB)
5 grudnia 2016 r.
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Ogólne_zasady_wypełniania_dokumentów.pdf (10485 kB)
18 marca 2016 r.
Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego. Przeczytaj! Oplacasz_naleznosc_z tytulu_skladek_pobieranych_przez_ZUS.pdf (1229 kB)
30 czerwca 2015 r.
Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla rozpoczynających działalność.pdf (535 kB)
23 czerwca 2016 r.
Formularze unijne
A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Do wydruku (430 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (477 kB)
26 lutego 2015 r.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Do wydruku (100 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (107 kB)
27 lipca 2010 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (93 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (89 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (101 kB)
7 października 2016 r.
Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach Do wydruku (47 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (83 kB)
7 października 2016 r.
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego Do wydruku (74 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (184 kB)
28 kwietnia 2006 r.
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Do wydruku (48 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (148 kB)
25 lutego 2010 r.
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej Do wydruku (430 kB)
4 listopada 2014 r.
Formularze ubezpieczeniowe
ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa Do wydruku (948 kB)
16 marca 2016 r.
ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe Do wydruku (36 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (44 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Do wydruku (586 kB)
31 października 2013 r.
ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Do wydruku (92 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (201 kB)
31 grudnia 2009 r.
ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Do wydruku (481 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej Do wydruku (491 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (525 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Do wydruku (290 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (311 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Do wydruku (501 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej Do wydruku (338 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (361 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Do wydruku (25 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (61 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Do wydruku (43 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Do wydruku (307 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (340 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZSWA - Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Do wydruku (157 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Do wydruku (432 kB)
20 maja 2014 r.
ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek Do wydruku (22 kB)
Do wypełnienia oraz wydruku (40 kB)
13 stycznia 2010 r.
ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Do wydruku (192 kB)
31 października 2013 r.
ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych Do wydruku (400 kB)
31 października 2013 r.

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej