19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i/lub imiennych raportów miesięcznych)
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 5 grudnia 2013 r.
Opis sprawy
Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub finansowane z budżetu państwa, podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, w dokumentach wykazuje także wypłacone świadczenia.

Rozliczenia składek płatnik dokonuje na formularzach rozliczeniowych. Za dany miesiąc sporządza i przekazuje do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Uwaga!
W komplecie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportach miesięcznych) dotyczących danego miesiąca kalendarzowego - w danych organizacyjnych należy wpisać ten sam identyfikator: numer/miesiąc/rok (blok I, pole 02).


Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Zawiera rozliczenie składek, a także wypłaconych w tym samym miesiącu świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa (zasiłków oraz zasiłków rodzinnych - wraz z dodatkami - i pielęgnacyjnych) . W deklaracji rozliczeniowej płatnik dokonuje również rozliczenia należnych składek na Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do sporządzonej deklaracji rozliczeniowej załącza imienne raporty miesięczne za ubezpieczonych.

Raport miesięczny ZUS RCA za daną osobę ubezpieczoną zawiera podstawy wymiaru oraz zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne (w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz źródła ich finansowania) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Raport zawiera również kwoty wypłaconych osobie ubezpieczonej świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

Raport miesięczny ZUS RZA sporządza się za osobę ubezpieczoną podlegającą tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /zgłoszenie zmiany danych. W raporcie należy wykazać podstawę wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Raport miesięczny ZUS RSA zawiera informacje o przerwach w opłacaniu składek oraz wypłaconych świadczeniach.

Dodatkowo informacje zawarte w raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub - w przypadku pracowników będących członkami służby zagranicznej za ich zgodą - w formie elektronicznej w celu weryfikacji. Informacja przekazywana ubezpieczonemu zawiera także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto informacja powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Płatnik rozliczający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie przekazuje do ZUS tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Począwszy od dokumentów rozliczeniowych przekazywanych za kwiecień 2003 r. płatnicy składek - osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejne miesiące, gdy nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc dotyczy tych płatników składek także wówczas, gdy składki opłacają od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą tego wynagrodzenia.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (tzn. minimalna podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku), zobowiązane są składać dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc, w którym następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tej grupy osób.

Uwaga!
Każdy dokument ubezpieczeniowy powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby upoważnionej.


Kopie złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 10 lat od dnia przekazania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Płatnik składek ma obowiązek sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W przypadku gdy w wyniku tego sprawdzenia płatnik stwierdzi nieprawidłowości, zobowiązany jest złożyć imienny raport korygujący.

Sposób wypełnienia dokumentów rozliczeniowych został szczegółowo opisany na stronie internetowej www.zus.pl w poradniku "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych".
Wymagane dokumenty
Dokumenty rozliczeniowe:

ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Osobie ubezpieczonej płatnik składek przekazuje informację o przekazanych składkach na dokumencie ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (nie jest dokumentem obowiązkowym, informację taką płatnik może przekazać w innej formie).
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Dokumenty rozliczeniowe należy przekazać do ZUS w formie obowiązującej płatnika składek, tj.:

 • w przypadku płatników rozliczających składki za więcej niż 5 ubezpieczonych - poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik",

  Uwaga!
  W uzasadnionych przypadkach ZUS może zwolnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych.

 • w przypadku płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 ubezpieczonych - w formie wybranej przez płatnika składek: poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" lub w formie papierowej, tj. dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru lub wydruku z aktualnego programu "Płatnik".

  Dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej mogą być składane w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS na stanowiskach przyjmowania dokumentów lub przesyłane pocztą do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 • Terminy
  Płatnicy składek są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,

 • do 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy,

 • do 15 dnia następnego miesiąca - płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.
 • Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) - art. 41 ust. 1-5 oraz ust. 8-9a, art. 46 ust. 1-4, art. 47 ust. 1-2b oraz ust. 3c, art. 47a ust. 1-5.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197z póżn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 153, poz. 1005).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  Dokumenty przekazywane do ZUS w formie papierowej mogą być sporządzane wyłącznie na formularzach oryginalnych wg ustalonego wzoru lub jako wydruki z aktualnego programu "Płatnik".

  Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie na płycie CD-ROM w każdej jednostce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz jednostek terenowych oraz inne informacje pomocne przy realizacji sprawy, zawarte m.in. w poradnikach dla płatników składek: "Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych", "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej