5 grudnia 2016 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Naliczanie i opłacanie odsetek od nieopłaconych w terminie składek
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 2 marca 2016 r.
Opis sprawy
Wraz z opłaconą po terminie kwotą składki należnej w całości lub części, płatnik powinien uregulować także odsetki za zwłokę.
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, naliczone na zasadach i w wysokości określonej w ustawie Ordynacja podatkowa. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
Odsetki za zwłokę finansowane są w całości z własnych środków przez płatnika składek.
Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień wylicza się przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100. Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Od 1 stycznia 2009r. obowiązuje zasada, że w przypadku złożenia przez płatnika we własnym zakresie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % obowiązującej stawki (stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku). Uregulowania tego przepisu stosuje się do zaległości powstałych zarówno przed, jak i po dniu 1 stycznia 2009r., czyli również w odniesieniu do deklaracji korygujących złożonych po 1 stycznia 2009r. za okresy rozliczeniowe sprzed tej daty. Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie ma jednak zastosowania do całej kwoty zaległości, lecz do ujawnionej w wyniku złożenia deklaracji korygującej. Jeżeli zatem, deklaracja korygująca złożona po 31.12.2008r. dotyczy zaległości powstałej przed dniem 01.01.2009r., wówczas odsetki za zwłokę nalicza się według stawki podstawowej za okres do 31.12.2008r., zaś za okres od 01.01.2009r. - według stawki obniżonej do 75 %.
Wymagane dokumenty
Pisemne uzasadnienie przyczyny korekty do złożonej w obowiązującym trybie deklaracji korygującej, uprawniającej do zapłaty zaległości z obniżoną stawką odsetek.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Poradnik dot. opłacania składek.

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych.

Aktualne wysokość stawek odsetek.
Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585).
Art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Poradnik dot. opłacania składek
Aktualna wysokość odsetek.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Informacje w tej sprawie można uzyskać telefonując do właściwej terenowej jednostki ZUS.
Wykaz jednostek terenowych ZUS, ich adresy i telefony można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl


W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie można uzyskać w terenowych jednostkach ZUS. Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej terenowej jednostki ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania
na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej