19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie płatnika składek
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 21 maja 2014 r.
Opis sprawy
Osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne będące płatnikami składek za inne osoby, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność, osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia (obowiązkowo lub dobrowolnie) zobowiązane są do sporządzenia i przekazania do ZUS dokumentu - zgłoszenie płatnika składek, przy czym pewne grupy osób dokonują zgłoszenie płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego.
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Tryb postępowania ze względu na przynależność do określonej grupy osób
 1. Osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

  • rozpoczynające wykonywanie pozarolniczej działalności jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej dokonują zgłoszenia płatnika składek na formularzu:

   CEIDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

   Formularz CEIDG-1 należy złożyć w organie ewidencyjnym (gminie). ZUS na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej.

   W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy dodatkowo wypełnić część EDG-RB wniosku o wpis (Informacja o rachunkach bankowych) i/lub część EDG-MW, która dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS na podstawie danych zawartych z tych formularzy otrzymanych z organu ewidencyjnego z urzędu sporządzi dokumenty ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

   Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS siebie, osoby zatrudnione i osoby współpracujące do odpowiednich ubezpieczeń.

  • wznawiające wykonywanie pozarolniczej działalności jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej są zgłaszane jako płatnicy składek przez ZUS na podstawie informacji o dacie wznowienia działalności przekazywanej z organu ewidencyjnego (o ile w związku z zawieszeniem nastąpiło wyrejestrowanie danej osoby jako płatnika składek).

   Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności jest składany na formularzu CEIDG-1
   - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Formularz CEIDG-1 należy złożyć w organie ewidencyjnym (gminie).

   Na podstawie informacji o wznowieniu działalności przekazanej przez organ ewidencyjny, ZUS sporządzi z urzędu:


   • dokument ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej, jeśli w związku z zawieszeniem działalności nastąpiło wyrejestrowanie danej osoby jako płatnika składek,

   • dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniem, który był wskazany w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.   Uwaga!
   Jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany związane ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia albo schematem podlegania ubezpieczeniom, do złożenia dokumentów zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA zobowiązany jest płatnik.

   Zakład powiadomi płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych przez ZUS dokumentach zgłoszeniowych - w związku ze wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.  Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS osoby zatrudnione i osoby współpracujące do odpowiednich ubezpieczeń. 2. Osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności będące płatnikami składek za inne osoby dokonują zgłoszenia płatnika składek (w trybie zgłoszenia) na formularzu:

  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej.

  Formularz ZUS ZFA należy złożyć w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru dostępnego w każdej jednostce organizacyjnej ZUS albo w formie wydruku z aktualnego programu udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub wydruku ze strony internetowej Zakładu www.zus.pl w terenowej jednostce ZUS właściwej ze względu na adres zamieszkania płatnika składek.

  W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy złożyć dokument informujący o numerach rachunków bankowych ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

  Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS osoby zatrudnione do odpowiednich ubezpieczeń.


 3. Twórcy, artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, osoby prowadzące niepubliczne szkoły, placówki lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty podlegający ubezpieczeniom na zasadach osób prowadzących pozarolniczą działalność dokonują zgłoszenia płatnika składek (w trybie zgłoszenia) na formularzu:

  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej.

  Formularz ZUS ZFA należy złożyć w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru dostępnego w każdej jednostce organizacyjnej ZUS lub w formie wydruku z aktualnego programu udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo wydruku ze strony internetowej Zakładu www.zus.pl w terenowej jednostce ZUS właściwej ze względu na adres zamieszkania płatnika składek.

  W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy złożyć dokumenty informujące o numerach rachunków bankowych i/lub adresach prowadzenia działalności: ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

  Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS siebie i osoby zatrudnione do odpowiednich ubezpieczeń. 4. Spółki komandytowe, jawne, partnerskie i jednoosobowe spółki z o.o. będące płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zgłaszające lub wznawiające działalność spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym:

  ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

  Formularz ZUS ZPA dostępny jest do wypełnienia w Sądach rejestrowych za pośrednictwem których może zostać przekazany do terenowej jednostki ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.

  Płatnicy mogą te dokumenty przekazać samodzielnie (bez pośrednictwa sądu) do jednostki ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy złożyć dokumenty informujące o numerach rachunków bankowych i/lub adresach prowadzenia działalności, które także są dostępne w sądach rejestrowych: ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

  Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS osoby zatrudnione do odpowiednich ubezpieczeń. 5. Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o. o., którzy związku ze zgłoszeniem lub wznowieniem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do pełnienia funkcji płatnika składek na własne ubezpieczenia i tym samym do złożenia dokumentu:

  ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - w odniesieniu do wspólników spółek zobowiązanych do samodzielnego opłacania składek na własne ubezpieczenia.

  Formularz ZUS ZFA dostępny jest do wypełnienia w Sądach rejestrowych za pośrednictwem których może zostać przekazany do terenowej jednostki ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.

  W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy złożyć dokumenty informujące o numerach rachunków bankowych i/lub adresach prowadzenia działalności także dostępne w sądach rejestrowych ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

  Płatnicy mogą te dokumenty przekazać samodzielnie (bez pośrednictwa sądu) do jednostki ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS siebie do odpowiednich ubezpieczeń. 6. Osoby dokonujące zgłoszenie płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy sami opłacają składki na własne ubezpieczenie:

  • duchowni

  • małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych miejscach specjalnych za granicą, w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,

  • osoby, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

  • obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,

  • studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich nie podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

  • kontynuujący ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

  • wnioskodawcy odbywający na podstawie nieodpłatnych umów cywilno-prawnych staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności - w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

  • podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu,

  • pracownicy najemni, którzy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym przejęli obowiązki płatnika składek (tj. pracownicy lub osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacające składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia nr 574/72/EWG z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27 marca 1972 r. z późn. zm.),
  dokonują zgłoszenia płatnika składek (w trybie zgłoszenia) na formularzu:

  ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - w przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych

  lub

  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy przekazać do ZUS poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo w formie papierowej bezpośrednio w terenowej jednostce ZUS lub za pomocą poczty.

  Forma papierowa oznacza oryginalny formularz dostępny do pobrania w każdej jednostce ZUS, wydruk z aktualnego programu udostępnionego przez Zakład lub wydruk ze strony internetowej Zakładu www.zus.pl.
  W razie potrzeby (tj. w zależności od sytuacji danego płatnika) należy złożyć dokument: i/lub dokument informujący o numerach rachunków bankowych

  ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek,

  Natomiast osoby przejmujące funkcję płatnika na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 zobowiązane są do złożenia także dokumentu ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, w którym wskażą adres pracodawcy zagranicznego.


Terminy
Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia płatnika składek na odpowiednich drukach w terminie 7 dni od:

 • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszej osoby,

 • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego danej osoby lub osoby z nią współpracującej - w przypadku osób fizycznych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia/ubezpieczenie albo na ubezpieczenia/ubezpieczenie osób z nimi współpracujących,


Uwaga!

Twórcy i artyści dokonują zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA) - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Przedsiębiorcy rozpoczynający lub wznawiający prowadzenie działalności dokonują tego poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1) w organie ewidencyjnym (gminie), który przekaże je do ZUS w wymaganym terminie.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefoniczne) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradniku: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych".
W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można też otrzymać oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy oraz bezpłatny program "Płatnik".
Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) - art. 4 pkt 2, art. 7 ust. 1-6, art. 8 ust. 6-14, art. 10, art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 12, art. 36 ust. 4a-9, art. 43 ust. 1-3 oraz art. 47a ust. 1-3.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm) - art. 74-77 i art. 85-87.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609).
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Zgłoszenie płatnika składek na drukach:

ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej - w odniesieniu do spółek będących płatnikiem składek względem pracowników,

ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej oraz załączane do takiego zgłoszenia dokumenty informacyjne:

ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek i/lub

ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek.

Należy sporządzić i przekazać do ZUS wyłącznie w formie papierowej - na formularzach wg ustalonego wzoru dostępnych do pobrania w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu, w formie wydruku ze strony internetowej www.zus.pl lub w formie wydruku z aktualnego programu udostępnionego przez Zakład.

Zgłoszenie płatnika dokonywane łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń/ubezpieczenia:

ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - w przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych lub

ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
Załączany do takiego zgłoszenia - w razie potrzeby - dokument informacyjny:

ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
Jeżeli są przekazywane do ZUS w formie papierowej - muszą być sporządzone wyłącznie na formularzach wg ustalonego wzoru dostępnych do pobrania w wersji oryginalnej w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, w wersji do wypełnienia i/lub wydruku na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl lub w aktualnym programie udostępnionym przez Zakład.

Aktualny program udostępniony przez Zakład: program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS - na płycie CD-ROM lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, z możliwością ustalenia jednostki ZUS właściwej według siedziby płatnika składek oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np. "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych") oraz formularze znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Wyjaśnienia w sprawie, aktualny program "Płatnik" (na płycie CD-ROM) oraz oryginalne formularze ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZBA i ZUS ZAA można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek terenowych oraz ich adresów i numerów telefonów, znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej