19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Zmiana/korygowanie danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych (w tym wyrejestrowujących) płatnika składek
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 5 grudnia 2013 r.
Opis sprawy
O wszelkich zmianach lub stwierdzonych przez płatnika albo Zakład nieprawidłowościach (błędach) w stosunku do danych wykazanych przez płatnika w przekazanych przez niego do ZUS dokumentach zgłoszeniowych (w tym wyrejestrowujących) płatnika składek, płatnik jest zobowiązany zawiadomić Zakład.

W tym celu płatnik sporządza i przekazuje do ZUS odpowiednie - w zależności od płatnika i zmienianych lub korygowanych przez niego danych - dokumenty, w których zgłasza aktualne (prawidłowe) dane.

Zmianę danych płatnik zgłasza wtedy, gdy pewne dane - w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonych dokumentach - uległy zmianie. Zgłoszenie zmiany danych spowoduje zmianę danych na bieżąco.

Korektę danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy poprawia (koryguje) - wykazane we wcześniej złożonych dokumentach - dane, w których popełnione zostały błędy. Zgłoszenie korekty danych spowoduje zmianę danych wstecz, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Szczegółowe zasady sporządzania dokumentów zgłoszeniowych (w tym wyrejestrowujących) płatnika składek, jakie należy przekazać do ZUS - w zależności od danych, które wymagają zmiany lub korekty - opisane są w poradniku: "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych".
Wymagane dokumenty
W przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych będących płatnikami składek za inne osoby oraz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność - bez względu na to, jakie składki (obowiązkowe czy dobrowolne) i za kogo zobowiązani są opłacać (tj. w przypadku płatników, którzy zgłoszenia płatnika składek dokonali na formularzu ZUS ZPA lub ZUS ZFA) - w zależności od płatnika i od danych płatnika wymagających zmiany lub korekty - wymagane są odpowiednio:

ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - w trybie zmiany lub w trybie korekty danych identyfikacyjnych osoby prawnej/jednostki nieposiadającej osobowości prawnej albo w trybie zmiany lub w trybie korekty danych identyfikacyjnych osoby fizycznej,

Uwaga!
Do dokumentu ZUS ZIPA (w którym zgłaszana jest zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek), ww. płatnicy zobowiązani są dołączyć: kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON
.

 • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej - w trybie zmiany albo w trybie korekty lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia,

 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - w trybie zmiany albo w trybie korekty lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia,

 • ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - zgłoszenie nowego adresu/adresów prowadzenia działalności i/lub zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności pod adresem/adresami,

 • ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - zgłoszenie nowego rachunku/rachunków i/lub zgłoszenie zamknięcia rachunku/rachunków,

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek - w trybie korekty danych wyrejestrowania płatnika składek lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.

  W przypadku ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia, dokonujących zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) - w zależności od danych płatnika wymagających zmiany lub korekty - składa się odpowiednio:

 • ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - w trybie zmiany lub w trybie korekty danych identyfikacyjnych osoby fizycznej,

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - w trybie zmiany albo w trybie korekty danych osoby ubezpieczonej lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia,

 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - w trybie zmiany lub w trybie korekty danych lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia,

 • ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - zgłoszenie nowego adresu/adresów prowadzenia działalności i/lub zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności pod adresem/adresami,

 • ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - zgłoszenie nowego rachunku/rachunków i/lub zgłoszenie zamknięcia rachunku/rachunków,

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek - w trybie korekty danych wyrejestrowania płatnika składek lub - w niektórych przypadkach - ponownie w trybie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek.
 • Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
  Dokumenty:

  ZUS ZPA - w trybie zgłoszenia (wraz z kopiami decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON) oraz załączone do tego zgłoszenia - w razie takiej potrzeby - informacje ZUS ZAA i/lub ZUS ZBA,

  ZUS ZFA - w trybie zgłoszenia (wraz z kopiami decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON) oraz załączone do tego zgłoszenia - w razie takiej potrzeby - informacje ZUS ZAA i/lub ZUS ZBA,

  ZUS ZIPA - w którym zgłaszana jest zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek, a w przypadku określonej grupy płatników (tj. płatników, którzy zgłoszenia płatnika składek dokonali na formularzu ZUS ZPA lub ZUS ZFA) - także kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON

  należy składać - bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty - w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.

  Dokumenty: ZUS ZPA - w trybie zgłoszenia, ZUS ZFA - w trybie zgłoszenia i załączone do tych zgłoszeń - w razie takiej potrzeby - informacje ZUS ZAA i/lub ZUS ZBA oraz dokument ZUS ZIPA - płatnik składa wyłącznie w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru (tzn. na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS (tzn. wydruku z aktualnego programu "Płatnik").

  Pozostałe dokumenty, w których zgłaszana jest zmiana lub korekta wcześniej przekazanych do ZUS danych płatnika składek (odpowiednio, w zależności od płatnika i zgłaszanych przez niego zmian lub korekt danych płatnika: ZUS ZPA - w trybie zmiany lub w trybie korekty, ZUS ZFA - w trybie zmiany lub w trybie korekty, ZUS ZUA - w każdym trybie, ZUS ZZA - w każdym trybie, informacje ZUS ZAA i ZUS ZBA - jeżeli nie są one załączane do dokumentu ZUS ZPA lub ZUS ZFA składanego w trybie zgłoszenia, ZUS ZWPA - w każdym trybie - należy przekazać do ZUS w formie obowiązującej danego płatnika składek, tj.:

 • w przypadku płatników rozliczających składki za więcej niż 5 ubezpieczonych - poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" lub - po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału ZUS (właściwego według siedziby płatnika składek) - w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru (na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik" lub poprzez nośniki elektroniczne w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik",

 • w przypadku płatników rozliczających składki za nie więcej niż z 5 ubezpieczonych - w wybranej formie, tj.: poprzez przekaz elektroniczny danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" albo w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru (na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik".
 • Terminy
  W przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych będących płatnikami składek za inne osoby oraz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność - bez względu na to, jakie składki (obowiązkowe czy dobrowolne) i za kogo zobowiązani są opłacać (tj. w przypadku płatników, którzy zgłoszenia płatnika składek dokonali na formularzu ZUS ZPA lub ZUS ZFA):

 • zmianę lub korektę danych płatnika należy zgłosić do ZUS w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

  W przypadku ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia, dokonujących zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA lub ZUS ZZA)

 • zmianę lub korektę danych ubezpieczonego/płatnika składek należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

  W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i przekazania dokumentów ubezpieczeniowych wynika z decyzji wydanej przez ZUS w razie sporu dotyczącego ubezpieczeń społecznych - odpowiednie korygujące lub brakujące dokumenty ubezpieczeniowe płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.

  W sytuacji gdy nieprawidłowości w przekazanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych zostaną stwierdzone w wyniku weryfikacji dokonanej - przez płatnika składek lub ZUS - w związku z reklamacjami ubezpieczonych dotyczącymi informacji o stanie ich indywidualnych kont w ZUS:

 • w przypadku weryfikacji dokumentów i uwzględnienia przez płatnika składek zgłoszonego do niego wniosku ubezpieczonego o sprostowania danych - odpowiednie korygujące lub brakujące dokumenty ubezpieczeniowe płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS w terminie 30 dni od dnia przekazania ubezpieczonemu informacji o sposobie rozpatrzenia jego wniosku o sprostowanie danych,

 • w przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku ubezpieczonego o sprostowania danych, złożenia przez ubezpieczonego reklamacji w ZUS i stwierdzenia przez ZUS - w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości w dokumentach płatnika - odpowiednie korygujące lub brakujące dokumenty ubezpieczeniowe płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS w terminie 30 dni od dnia:

  - otrzymania z Zakładu zawiadomienia o stwierdzonych, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, nieprawidłowościach w dokumentach ubezpieczeniowych,
  - uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze decyzji,
  - otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości nastąpiło w drodze kontroli.
 • Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefoniczne) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradnikach: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".
  W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można też otrzymać oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy.
  Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
  Tryb odwoławczy
  Tylko w przypadku gdy obowiązek przekazania korygujących lub brakujących dokumentów ubezpieczeniowych wynika z wydanej przez ZUS decyzji - od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (tj. do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - w terminie miesiąca od doręczenia decyzji).
  Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.
  Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) - art. 36 ust. 13, art. 38, art. 44, art. 47a, art. 50 ust. 2e-2o, art. 83 ust. 2 i 5-7.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135) - art. 74 - 77 i art. 85 - 87.

  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) - część pierwsza, księga pierwsza, tytuł VII, dział III, rozdział 3.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  Dokumenty: ZUS ZPA - w trybie zgłoszenia, ZUS ZFA - w trybie zgłoszenia oraz ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - należy sporządzić i przekazać do ZUS wyłącznie na formularzach wg ustalonego wzoru (tj. oryginalnych formularzach pobranych w jednostkach ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik".

  Również pozostałe dokumenty, w których zgłaszana jest zmiana lub korekta wcześniej przekazanych do ZUS danych płatnika składek (odpowiednio, w zależności od płatnika i zgłaszanych przez niego zmian lub korekt danych płatnika: ZUS ZPA - w trybie zmiany lub w trybie korekty, ZUS ZFA - w trybie zmiany lub w trybie korekty, ZUS ZUA - w każdym trybie, ZUS ZZA - w każdym trybie, informacje ZUS ZAA i ZUS ZBA - jeżeli nie są one załączane do dokumentu ZUS ZPA lub ZUS ZFA składanego w trybie zgłoszenia, ZUS ZWPA - w każdym trybie) - jeżeli są przekazywane w formie papierowej - mogą być sporządzane wyłącznie na formularzach według ustalonego wzoru (tj. oryginalnych formularzach pobranych w jednostkach ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik".

  Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS (na płycie CD-ROM) lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, ich adresy i numery telefonów oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np. "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych") znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie, aktualny program "Płatnik" (na płycie CD-ROM) oraz oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy (ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA, ZUS ZWPA) można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek terenowych oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Zapoznaj się ze szkoleniami organizowanymi przez ZUS.
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej