23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Ustalenie zwrotu nienależnie opłaconych składek
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 6 lutego 2012 r.
Opis sprawy

  1. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że składki zostały nienależnie opłacone. W przypadku nienależnie opłaconych składek, w stosunku do których nastąpiło przedawnienie ich zwrotu (tj. upłynęło 5 lat, od daty ich opłacenia lub otrzymania zawiadomienia o nadpłacie), Zakład z urzędu może zaliczyć je na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Przedawnienie prawa do zwrotu nienależnie opłaconych składek, dla których bieg przedawnienia rozpoczął się przed 1 stycznia 2012r., stosuje się 5 letni okres przedawnienia liczony od 1 stycznia 2012r., chyba że przedawnienie liczone zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2011r. nastąpiłoby wcześniej.

  2. Płatnik składek może również złożyć wniosek o dokonanie zwrotu, ustalonej we własnym zakresie nadpłaty. Zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy, płatnik składek, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym, jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje. Nie bez znaczenia jest fakt, że do czasu złożenia przez płatnika składek dokumentów korygujących poświadczających, że składki opłacono nienależnie nie można stwierdzić "nadpłaty" i dokonać jej zwrotu. W związku z powyższym, gdy płatnik złoży wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek bez złożenia poprawnych dokumentów rozliczeniowych, Zakład wzywa płatnika do ich złożenia w terminie 7 dni, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zwrotu nadpłaty. W przypadku, gdy płatnik złoży prawidłowe dokumenty w terminie, dokonywany jest zwrot nienależnie opłaconych składek. Natomiast jeżeli płatnik nie złoży prawidłowych dokumentów w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o odmowie dokonania zwrotu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o zwrot nadpłaty.
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.

Wniosek ten można wypełnić i wysłać przy pomocy Elektronicznego Urzędu Podawczego (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego).
Terminy
Zwrotu nienależnie opłaconych składek Oddział ZUS jest zobowiązany dokonać płatnikowi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od płatnika składek wniosku, o zwrot nadpłaty. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w obowiązującym terminie, Oddział ZUS zobowiązany jest dokonać zwrotu wraz z należnymi odsetkami.

W przypadku, gdy płatnik nie złoży prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, co uniemożliwia ustalenie nadpłaty, Oddział ZUS wyda płatnikowi składek decyzję, odmawiającą zwrotu opłaconych składek.
Tryb odwoławczy
Odwołanie do właściwego Sądu - wskazanego w decyzji, odmawiającej zwrotu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) - art. 24.
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
ZUS-EZS - Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
W jednostce ZUS:

We właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.

Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu: http://www.zus.pl/instyt/Oddzialy.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej