23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty
Grupa tematyczna: Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności z tytułu składek Data ostatniej zmiany: 23 marca 2016 r.
Opis sprawy

Na czym polega rozłożenie należności na raty?

Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań
w ramach udzielonej ulgi. Spłata należności z tytułu składek ma na celu umożliwienie: w przy-
padku osób nieprowadzących już działalności gospodarczej - zachowanie odpowiedniego poziomu egzystencji, w przypadku płatników prowadzących aktualnie działalność - dalsze funkcjonowanie na rynku, bez obaw o wystąpienie nieodwracalnych skutków prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Uwzględnienie wniosku o ulgę w formie ratalnej spłaty zadłużenia powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane począwszy od dnia następnego po dniu wpływu wniosku w tej sprawie. Natomiast od składek, które rozłożono na raty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest naliczyć
- do każdej raty - opłatę prolongacyjną, w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących należności objętych ulgą.

Kto może ubiegać się o ratalną spłatę należności?

O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o taką ulgę są między innymi:

 • płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),
 • osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),
 • małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
 • pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych osób odpowiedzialnych za zadłużenie.

WAŻNE

Wniosek dłużnika o przyznanie omawianej ulgi musi być wyczerpująco umotywowany
i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których dłużnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności z tytułu składek. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności rozłożenie spłaty zadłużenia na raty jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

Co podlega rozłożeniu na raty?

Rozłożeniu na raty podlega całość zadłużenia, tj. składki na:
 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Warunkiem niezbędnym do rozpoznania sprawy o udzielenie omawianej ulgi jest złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, gdy w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zakład:

 • nie złożono dokumentacji niezbędnej do dokonania analizy zasadności udzielenia ulgi,
 • nie złożono dokumentacji ubezpieczeniowej umożliwiającej ustalenie salda na koncie,
 • przedsiębiorca nie dostarczył informacji o rodzaju pomocy o jaką się ubiega oraz odpowiednio dokumentacji:
  • w przypadku pomocy de minimis:
   • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, które otrzymał w roku,
    w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc de minimis",
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • w przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację:
   • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na restrukturyzację
    - w przypadku nieotrzymania takiej pomocy w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",
   • planu restrukturyzacyjnego,
  • w przypadku pomocy mającej na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami:
   • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy udzielanej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami - w przypadku nieotrzymania takiej pomocy,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",
   • dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny, czy ogólna wartość pomocy przeznaczonej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami nie przekroczy wartości poniesionych strat, pomniejszonych o ewentualne kwoty wypłacone z tytułu ubezpieczenia.
O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia dłużnik informowany jest przez terenową jednostkę organizacyjną w formie pisemnej.

Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek bieżących (przez płatników aktualnie zobowiązanych do ich opłacania) powstałych po dniu złożenia.

Co wynika z zawarcia umowy o ratalnej spłacie zadłużenia?

Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia rodzi dla obu stron umowy konkretne obowiązki, ale również przyznaje określone uprawnienia.

Z uwagi na powyższe przystępując do ratalnej spłaty zadłużenia należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartej umowy.

Uprawnienia dłużnika

 • Podpisując umowę dłużnik uzyskuje prawo do spłaty zadłużenia w dłuższym okresie czasu, ale na warunkach określonych w umowie, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że wszczęte postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone i nie wdrażane będą nowe w okresie obowiązywania umowy. Natomiast po całkowitej spłacie należności objętej umową oraz uregulowaniu ewentualnych kosztów egzekucyjnych, podjęte zostaną działania zmierzające do umorzenia postępowań egzekucyjnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji finansowej (jej pogorszenia lub poprawy), dłużnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi. W tym celu dłużnik powinien przedłożyć dokumentację umożliwiającą ocenę zasadności dokonania zmian w obecnym harmonogramie spłaty. W ramach zmiany warunków udzielonej ulgi istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty należności, zmiany terminu płatności rat lub ich wysokości. Zmiana warunków może dotyczyć wyłącznie należności objętych ratami, których termin płatności określony w umowie ratalnej nie upłynął. Oznacza to, iż do czasu ewentualnego podpisania aneksu do umowy, należności nią objęte podlegają zapłacie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem spłaty. W przypadku zmiany warunków udzielonej ulgi, w stosunku do należności objętych ratami, których termin płatności nie upłynął, następuje przeliczenie opłaty prolongacyjnej, natomiast wysokość odsetek pozostaje bez zmian.
 • W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy zaistniały lub mogą zaistnieć okoliczności skutkujące rozwiązaniem zawartej umowy, dłużnik może wystąpić z wnioskiem
  o utrzymanie w mocy zawartej umowy ratalnej. Ocena zasadności utrzymania w mocy umowy ratalnej będzie dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę, z której wynika jakie były lub będą przyczyny niemożliwości wywiązania się z warunków umowy. Należy mieć również na uwadze, że dłużnik zobowiązany jest do zapłaty należności, które nie zostały uregulowane w terminie określonym w umowie wraz
  z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Utrzymanie w mocy udzielonej ulgi oznacza, iż dłużnik może kontynuować spłatę należności objętych umową ratalną na określonych warunkach i nie podjęte zostaną działania do wznowienia uprzednio zawieszonego postępowania egzekucyjnego lub zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności w trybie egzekucji.
 • Na każdym etapie realizacji udzielonej ulgi istnieje możliwość odstąpienia przez dłużnika od realizacji umowy ratalnej. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje z dniem wskazanym przez dłużnika w pisemnym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego złożenia w Zakładzie. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji odstąpienia od realizacji umowy, należności z tytułu składek objęte ratalną spłatą będą natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę, co oznacza, że w przypadku ich nieuregulowania będą one przymusowo dochodzone w trybie egzekucji.
O czym należy pamiętać?
 • Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
 • Niedotrzymanie przez dłużnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o rozłożenie należności z tytułu składek na raty. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co skutkuje zwiększeniem zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.

Wymagane dokumenty
Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wniosek dłużnika, który powinien zawierać: informację o okresie za który należności z tytułu składek mają być rozłożone na raty i ich kwotę, wskazanie powodów zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek, wyczerpującą informację i uzasadnienie braku możliwości jednorazowego uregulowania zadłużenia, proponowany sposób spłaty zadłużenia (termin płatności rat, ich liczbę i wysokość),
a w przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, również określenie rodzaju pomocy publicznej
o jaką się ubiega.

Zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania:

zakres podmiotowy

forma opodatkowania / księgowości

zakres żądanej dokumentacji

osoby prawne
i spółki prawa handlowego

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ZUS-RD-OOP)

spółki osobowe / spółki cywilne

zasady ogólne

 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów
  i rozchodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych

 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  o majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

osoby fizyczne będące przedsiębiorcą osoby fizyczne będące przedsiębiorcą

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ZUS-RD-OPK)

zasady ogólne

 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatnie 3 lata
 • PIT 38 - o ile wnioskodawca składał takie zeznanie - za ostanie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów
  i rozchodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

podatek liniowy

karta podatkowa

 • PIT 16A za ostatni rok,
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności - za ostanie 3 lata
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych

 • PIT 28 za ostatnie 3 lata
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności - za ostanie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

osoby niebędące przedsiębiorcą

-

 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a - o ile wnioskodawca składał takie zeznanie - za ostanie 3 lata
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą
  (ZUS-RD-OSR)

Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą do wniosku powinien załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, dłużnik może skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek można złożyć:
 • pisemnie - za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS,
 • ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) - protokół powinien być podpisany przez dłużnika oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
 • elektronicznie - za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, dłużnik musi posiadać profil PUE oraz podpis elektroniczny, czyli bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 22 560 16 01
  - z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta
  z operatorem telekomunikacyjnym). Aby złożyć wniosek w tej formie dłużnik musi mieć profil na platformie PUE.
Po podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, dłużnik informowany jest o konieczności podpisania umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi. Umowa podpisywana jest
w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu może też zostać wysyłana w dwóch egzemplarzach do dłużnika na wskazany przez niego adres. Dłużnik zobowiązany jest niezwłocznie podpisać umowę i odesłać obydwa egzemplarze do Zakładu, który po jej podpisaniu przesyła ponownie jeden egzemplarz do dłużnika.
Terminy
Pomimo, iż w sprawach z zakresu udzielania ulg w spłacie należności nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, każdy wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której złożono wniosek o układ ratalny.
Tryb odwoławczy
Jeśli dłużnik nie zgadza się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z ZUS zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.) - art. 29 i 30.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Formularz wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS-EUR-02 jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 22 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).

Poprzez Internet:

na stonach www.zus.pl oraz pue.zus.pl

W jednostce ZUS:

w każdej jednostce ZUS w sali obsługi klientów.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej