23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Odroczenie terminu płatności składki
Grupa tematyczna: Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności z tytułu składek Data ostatniej zmiany: 23 marca 2016 r.
Opis sprawy
Na czym polega odroczenie terminu płatności składek?

Odroczenie terminu płatności polega na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności, których termin zapłaty został odroczony.
W stosunku do należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera się opłatę prolongacyjną. Opłata ta jest naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie,
w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Kto może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek?

O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy płatnicze, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

WAŻNE

Wniosek płatnika o przyznanie omawianej ulgi musi być wyczerpująco umotywowany
i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których płatnik nie jest w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności odroczenie terminu zapłaty składki jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

Co podlega odroczeniu?
 • Odroczenie może dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych, których ustawowy termin płatności nie upłynął (dlatego wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu płatności danej składki).
 • Odroczenie może dotyczyć całości należności, tj. składek na:
  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia sprawy o udzielenie omawianej ulgi jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi.
Wniosek o odroczenie terminu płatności pozostawia się bez rozpoznania, gdy:
 • wniosek wpłynął po ustawowym terminie płatności,
 • nie złożono dokumentacji niezbędnej do dokonania analizy zasadności udzielenia ulgi,
 • przedsiębiorca nie dostarczył informacji o rodzaju pomocy o jaką się ubiega oraz odpowiednio dokumentacji:
  • w przypadku pomocy de minimis:
   • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, które otrzymał w roku,
    w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc de minimis",
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • w przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację:
   • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na restrukturyzację
    - w przypadku nieotrzymania takiej pomocy w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",
   • planu restrukturyzacyjnego,
  • w przypadku pomocy mającej na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami:
   • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy udzielanej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami - w przypadku nieotrzymania takiej pomocy,
   • wypełnionego "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
    o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",
   • dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny, czy ogólna wartość pomocy przeznaczonej na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami nie przekroczy wartości poniesionych strat, pomniejszonych o ewentualne kwoty wypłacone z tytułu ubezpieczenia.

O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania płatnik informowany jest przez terenową jednostkę organizacyjną w formie pisemnej.

Warunkiem niezbędnym podpisania umowy o odroczenie terminu płatności składek jest nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek bieżących powstałych po dniu złożenia wniosku

Co wynika z zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek?

Zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności składek rodzi dla obu stron umowy konkretne obowiązki, ale również przyznaje określone uprawnienia.

Z uwagi na powyższe przystępując do spłaty należności w odroczonym terminie należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartej umowy.

Uprawnienia płatnika
 • Podpisując umowę płatnik uzyskuje prawo do opłacenia należności w dłuższym okresie czasu, ale na warunkach określonych w umowie, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności objętych umową w okresie jej obowiązywania.
 • W przypadku zmiany sytuacji finansowej (jej pogorszenia lub poprawy), płatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi. W tym celu płatnik powinien przedłożyć dokumentację umożliwiającą ocenę zasadności dokonania zmian w umowie.
  W ramach zmiany warunków udzielonej ulgi istnieje możliwość wyznaczenia nowego terminu zapłaty odroczonych składek. Wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi podlega rozpatrzeniu wyłącznie w przypadku, gdy został złożony przed upływem terminu płatności odroczonej składki. W przypadku zmiany warunków udzielonej ulgi, zmianie ulega wysokość opłaty prolongacyjnej, która naliczana jest przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy zaistniały lub mogą zaistnieć okoliczności skutkujące rozwiązaniem zawartej umowy, płatnik może wystąpić z wnioskiem
  o utrzymanie w mocy zawartej umowy odraczającej zapłatę składek. Ocena zasadności utrzymania w mocy umowy będzie dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę, z której wynika jakie były lub będą przyczyny niemożliwości wywiązania się z warunków umowy. Należy mieć również na uwadze, że płatnik zobowiązany jest do zapłaty należności, które nie zostały uregulowane w terminie określonym w umowie wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Utrzymanie w mocy udzielonej ulgi oznacza, iż płatnik może kontynuować spłatę należności objętych odroczeniem na określonych warunkach i nie podjęte zostaną działania zmierzające do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.
 • Na każdym etapie realizacji udzielonej ulgi istnieje możliwość odstąpienia przez płatnika od realizacji umowy odraczającej termin płatności składek. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje z dniem wskazanym przez płatnika w pisemnym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego złożenia w Zakładzie. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji odstąpienia od realizacji umowy, należności z tytułu składek objęte odroczeniem będą natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę, co oznacza, że
  w przypadku ich nieuregulowania będą one przymusowo dochodzone w trybie egzekucji.
O czym należy pamiętać?
 • Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi płatnik zobowiązany jest do uregulowania należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
 • Niedotrzymanie przez płatnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o odroczenie terminu płatności składek. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co skutkuje zwiększeniem zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.
Wymagane dokumenty
Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wniosek płatnika, który powinien zawierać: informację o okresie za który składki mają być odroczone i ich kwotę, proponowany termin zapłaty odroczonych składek, określenie możliwości płatniczych wnioskującego oraz rodzaju pomocy publicznej o jaką się ubiega.

Zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania:

zakres podmiotowy

forma opodatkowania / księgowości

zakres żądanej dokumentacji

osoby prawne i spółki prawa handlowego

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ZUS-RD-OOP)

spółki osobowe / spółki cywilne

zasady ogólne

 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów
  i rozchodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych

 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

osoby fizyczne będące przedsiębiorcą osoby fizyczne będące przedsiębiorcą

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ZUS-RD-OPK)

zasady ogólne

 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatnie 3 lata
 • PIT 38 - o ile wnioskodawca składał takie zeznanie - za ostanie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów
  i rozchodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

podatek liniowy

karta podatkowa

 • PIT 16A za ostatni rok,
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności - za ostanie 3 lata
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych

 • PIT 28 za ostatnie 3 lata
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności - za ostanie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

osoby niebędące przedsiębiorcą

-

 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a - o ile wnioskodawca składał takie zeznanie - za ostanie 3 lata
 • Oświadczenie o stanie rodzinnym
  i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą
  (ZUS-RD-OSR)

Płatnik do wniosku powinien załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, płatnik może skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek można złożyć:
 • pisemnie - za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS,
 • ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) - protokół powinien być podpisany przez płatnika oraz przez pracownika ZUS,
  który go sporządził,
 • elektronicznie - za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, płatnik musi posiadać profil PUE oraz podpis elektroniczny, czyli bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis
  elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • telefonicznie - za pośrednictwem Centrum ObsługiTelefonicznej (COT): 22 560 16 01
  - z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta
  z operatorem telekomunikacyjnym). Aby złożyć wniosek w tej formie płatnik musi mieć profil na platformie PUE.

Po podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o wyrażeniu zgody na odroczenie terminu płatności składek, płatnik informowany jest o konieczności podpisania umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi. Umowa podpisywana jest,
w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. może też zostać wysyłana w dwóch egzemplarzach do płatnika na wskazany przez niego adres. Płatnik zobowiązany jest niezwłocznie podpisać umowę i odesłać obydwa egzemplarze do Zakładu, który po jej podpisaniu przesyła ponownie jeden egzemplarz do płatnika.

Terminy
Pomimo, iż w sprawach z zakresu udzielania ulg w spłacie należności nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, każdy wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której złożono wniosek o odroczenie terminu płatności składek.
Tryb odwoławczy
Jeśli płatnik nie zgadza się z przedstawionymi warunkami odroczenia terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z ZUS zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.) - art. 29 i 30.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02 jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 22 560 16 00 - z telefonów stacjonarnych
i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).

Poprzez Internet:

na stronach www.zus.pl oraz pue.zus.pl

W jednostce ZUS:

w każdej jednostce ZUS w sali obsługi klientów.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej