23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 20 kwietnia 2010 r.
Opis sprawy
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w jednej z dwóch form:

 • elektronicznej, utworzonej w aktualnej wersji programu "Płatnik", która jest obowiązkowa dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

 • papierowej, tj. na oryginalnych formularzach dostępnych w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, lub w formie wydruków z aktualnej wersji programu "Płatnik" dla płatników składek rozliczających składki za nie więcej niż za 5 osób.

  W uzasadnionych przypadkach ZUS może zwolnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych.

  Forma elektroniczna:

  Przekazywanie dokumentów elektronicznie ma wiele zalet: skraca czas wprowadzenia dokumentów ubezpieczeniowych do systemu informatycznego ZUS, eliminuje ręczne wypełnianie dokumentów, przez co daje większe gwarancje prawidłowego zapisu danych na koncie płatnika i ubezpieczonego.

  Warunkiem korzystania z elektronicznej formy przekazywania dokumentów jest posiadanie programu "Płatnik". Tylko pliki pochodzące z tego programu będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  W formie elektronicznej płatnik może przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w następujący sposób:

 • za pomocą przekazu elektronicznego (wykorzystując komputer i modem),

  Aby skorzystać z tej możliwości należy uzyskać certyfikat klucza publicznego. Klucz publiczny i klucz prywatny generowane są za pomocą programu "Płatnik".

 • dostarczając je na komputerowym nośniku informacji (CD ROM).

  Aby skorzystać z tej formy przekazywania dokumentów należy uzyskać zgodę dyrektora właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek oddziału ZUS, który wskaże miejsce dostarczenia nośnika i jego rodzaj, a także należy uzyskać certyfikat klucza publicznego.

  Forma papierowa:

  Dokumenty ubezpieczeniowe w postaci papierowej (na oryginalnych formularzach według ustalonego wzoru lub w formie wydruków z aktualnego programu "Płatnik") mogą być składane w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS na stanowiskach przyjmowania dokumentów lub przesyłane pocztą do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

  Począwszy od dokumentów rozliczeniowych przekazywanych za kwiecień 2003 r. płatnicy składek - osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejne miesiące, gdy nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc dotyczy tych płatników składek także wówczas, gdy składki opłacają od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą tego wynagrodzenia.

  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (tzn. minimalna podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku), są zobowiązane składać dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc, w którym następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tej grupy osób.

  Szczegółowe informacje na temat przekazywania dokumentów rozliczeniowych znajdują się w poradnikach: "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS" oraz "Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS" dostępnych na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
 • Wymagane dokumenty
  Dokumenty rozliczeniowe:

  ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
  ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  ZUS RZA - raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
  ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

  Osobie ubezpieczonej płatnik składek przekazuje informację o przekazanych składkach na dokumencie ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (nie jest dokumentem obowiązkowym, informację taką płatnik może przekazać w innej formie).
  Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
  Dokumenty rozliczeniowe należy przekazać do ZUS w formie obowiązującej płatnika składek, tj.:

 • w przypadku płatników rozliczających składki za więcej niż 5 ubezpieczonych - poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik",

  Uwaga!
  W uzasadnionych przypadkach ZUS może zwolnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych.

 • w przypadku płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 ubezpieczonych - w formie wybranej przez płatnika składek: poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" lub w formie papierowej, tj. dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru lub wydruku z aktualnego programu "Płatnik".

  Dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej mogą być składane w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS na stanowiskach przyjmowania dokumentów lub przesyłane pocztą do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 • Terminy
  Płatnicy składek są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,

 • do 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy,

 • do 15 dnia następnego miesiąca - płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.
 • Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradnikach dla płatników składek:

  - "Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych",
  - "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych",
  - "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych",
  - "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS",
  - "Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS".

  W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można również otrzymać oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy.
  Wykaz jednostek terenowych ZUS, ich adresy i telefony można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) - art. 47 ust. 1-3c, art. 47a ust. 1-6.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 z póżn. zm.).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  Dokumenty przekazywane do ZUS w formie papierowej mogą być sporządzane wyłącznie na formularzach oryginalnych wg ustalonego wzoru lub jako wydruki z aktualnego programu "Płatnik".

  Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie na płycie CD-ROM w każdej jednostce ZUS lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS oraz wyjaśnienia w sprawie można także znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradnikach dla płatników składek: "Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych", "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej