23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Zmiana/korygowanie danych wykazanych w zgłoszeniach do ubezpieczeń lub wyrejestrowaniach z ubezpieczeń
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 5 grudnia 2013 r.
Opis sprawy
Zmianę danych płatnik składek zgłasza wtedy, gdy pewne dane uległy zmianie w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Zmiana ta spowoduje zmianę danych na bieżąco.

Korektę danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy poprawia, usuwa błąd w danych, który popełniony został we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Korekta danych zmieni dane wstecz, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach:

 • jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu - w przypadku zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład,
 • dotyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) - na formularzu ZUS ZIUA,
 • w przypadku zmian lub stwierdzenia błędów w danych ewidencyjnych i/lub adresowych ubezpieczonego - zgłoszenie zmiany lub korekty danych - na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA w trybie zmiany lub korekty,
 • danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania - poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowe dane na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
 • Wymagane dokumenty
  Formularze zgłoszeniowe:

  ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
  ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
  ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;
  ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
  Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
  Formularze zgłoszeniowe przekazuje się do ZUS:

 • elektronicznie - z wykorzystaniem aktualnej wersji programu "Płatnik" za pomocą przekazu elektronicznego - obowiązkowe dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

 • w formie papierowej:
  - na formularzach dostępnych w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
  - na wydrukach z aktualnej wersji programu "Płatnik"
  za pośrednictwem poczty, osobiście lub przedstawiciela w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej według siedziby płatnika składek - dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.
 • Terminy
  Korektę lub zmiany danych w dokumentach zgłoszeniowych składa się w terminie 7 dni:

 • od zaistnienia zmian, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu,
 • od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,
 • od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.
 • Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefonicznie) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m. in. w poradnikach: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".
  W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można też pobrać oryginalne formularze potrzebne przy realizacji sprawy.
  Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
  Podstawa prawna
  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. nr 137 poz. 887 z poźn. zm.) - art. 36 ust. 13 i 14.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135) - art. 74 - 77.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  Poradniki znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl.

  Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS (na płycie CD-ROM) lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, ich adresów i numerów telefonów oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np. "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych") znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie oraz oryginalne formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i ZUS ZCNA można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  Zapoznaj się ze szkoleniami organizowanymi przez ZUS.
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej