23 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących ubezpieczonych
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
Grupa tematyczna: Zgłaszanie do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 2 marca 2015 r.
Opis sprawy

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie takie jest przekazywane do ZUS przez płatnika składek.

Na płatniku składek ciąży obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej.

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie  - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  • małżonka,

  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.


Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny powstaje jeżeli:  • nie podlega on obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z własnego tytułu, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.;

  • nie jest on osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.


W niektórych przypadkach pomimo spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z własnego tytułu, dana osoba powinna zostać zgłoszona wyłącznie jako członek rodziny. Status członka rodziny wyłącza w tych przypadkach  obowiązek ubezpieczenia  z tytułów o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia z tytułów o których mowa w powołanym powyżej  artykule nie dotyczy małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu.

Utrata statusu członka rodziny, np. w  przypadku nabycia własnego tytułu do ubezpieczenia - z wyłączeniem j tytułów wskazanych  w art. 66 ust. 2 powołanej ustawy, powoduje konieczność  wyrejestrowana członka rodziny.

Obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny powstaje także w tych przypadkach, gdy wygasa tytuł do ubezpieczenia osoby zgłaszającej członka rodziny. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny jest zobowiązana poinformować płatnika składek o okolicznościach powodujących konieczność  jego wyrejestrowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument ZUS ZCNA - "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".
Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy (na którym dokonuje się zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego):ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

W termie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia, ubezpieczony składa wniosek o zgłoszenie członków rodziny u płatnika składek, który wniosek ten przekazuje do ZUS-u składając formularz ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, do celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Terminy
Niezwłocznie.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną

Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na Sali Obsługi Klientów, za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej, na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradnikach dla płatników składek:  • "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"

  • "Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów" oraz

  • "ZUS ZCNA - zgłaszanie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować"

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą

ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego przekazywane do ZUS w formie papierowej - muszą być sporządzone wyłącznie na formularzach wg ustalonego wzoru dostępnych do pobrania w wersji oryginalnej w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, w wersji do wypełnienia i/lub wydruku na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl lub w aktualnym programie udostępnionym przez Zakład.Aktualny program udostępniony przez Zakład: program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS - na płycie CD-ROM lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.

Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, w tym poradniki oraz formularze ZCNA dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie udzielane są przez pracowników zatrudnionych na "Stanowisku obsługi płatników składek i ubezpieczonych" w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.
Więcej informacji na temat organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS można znaleźć tutaj
Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej