31 stycznia 2015 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących ubezpieczonych
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
Grupa tematyczna: Zgłaszanie do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 1 marca 2013 r.
Opis sprawy
Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu - z zastrzeżeniem niżej wymienionych przypadków. Członkami rodziny są następujące osoby:
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

 • małżonek,

 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu

W przypadku gdy członek rodziny spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako:
 • uczeń oraz słuchacz zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

 • dziecko przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo w domach pomocy społecznej,

 • dziecko do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w wymienionych wyżej placówkach,

 • student i uczestnik studiów doktoranckich,

 • osoba pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,

 • uchodźca objęty indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

 • osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • osoba objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,

 • osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,
to powinien być on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.
Nie dotyczy to małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu.
Wymagane dokumenty
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz można pobrać ze strony internetowej e-inspektorat.zus.pl bądź uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl) lub wydrukować z aktualnego programu "Płatnik".
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
W termie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia, ubezpieczony składa wniosek o zgłoszenie członków rodziny u płatnika składek, który wniosek ten przekazuje do ZUS-u składając formularz ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, do celów ubezpieczenia zdrowotnego.
Terminy
Niezwłocznie.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Poradnik "Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".
Podstawa prawna
Art. 66 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz można pobrać ze strony internetowej e-inspektorat.zus.pl bądź uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl) lub wydrukować z aktualnego programu "Płatnik".
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, w tym poradniki oraz formularze ZCNA dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie udzielane są przez pracowników zatrudnionych na "Stanowisku obsługi płatników składek i ubezpieczonych" w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.
Więcej informacji na temat organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS można znaleźć tutaj
Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej