19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących świadczeniobiorców
Przedmiot sprawy
Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o ponowne ustalenie (przeliczenie) kapitału początkowego w związku z przedłożeniem nowych dokumentów dotyczących zatrudnienia lub podstawy wymiaru.
Grupa tematyczna: Kapitał początkowy Data ostatniej zmiany: 22 grudnia 2009 r.
Opis sprawy
Kapitał początkowy podlega przeliczeniu (tj. ponownemu ustaleniu) w razie nadesłania do ZUS dokumentów, które do ZUS nie były wcześniej dostarczone, np. może to być nowy dowód umożliwiający zwiększenie stażu pracy lub osiąganego wynagrodzenia.
Osobom, którym kapitał początkowy został już obliczony:

 • przed zmianą przepisów w ustawie emerytalnej w 2004 r. dotyczących:

  • uwzględniania okresu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem bez ich ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów składkowych oraz

  • ustalania podstawy wymiaru z faktycznego okresu ubezpieczenia osobom urodzonym przed 31 grudnia 1968 r., które z powodu nauki w szkole wyższej nie mogły udowodnić 10 kolejnych lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu

 • przed wejściem Polski do UE

kapitał początkowy zostanie ponownie obliczony na wniosek tych osób zgłoszony w dowolnym czasie z urzędu przy innej sposobności, np. przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne obliczenie kapitału początkowego w związku np. z doliczeniem nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych lub okresów nieskładkowych (jeśli w aktach kapitału początkowego znajduje się dokumentacja pozwalająca na tę weryfikację) albo przy ustalaniu emerytury.
Wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego wystarczy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do tej jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego.
Wymagane dokumenty
Do ponownego ustalenia (przeliczenia) kapitału początkowego niezbędne są następujące dokumenty:
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych, które nie były przedkładane przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, potwierdzające okresy przebyte przed 1999 r.,

 • legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokonane w trakcie zatrudnienia albo niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli nie była dołączona przy wniosku o kapitał początkowy.

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe lub nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć poświadczone notarialnie ich odpisy, wypisy lub kserokopie.
Oryginały dokumentów - po wykorzystaniu - ZUS zwraca wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7.
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Dokumenty wraz z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego przesyłane są do jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo składane bezpośrednio w tej jednostce przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
Decyzję w sprawie kapitału początkowego ZUS wysyła do ubezpieczonego pocztą
Terminy
Sukcesywnie w zależności od liczby wniosków oczekujących na wydanie decyzji w danym Oddziale Zakładu
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych można składać w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Oddziału ZUS
Podstawa prawna
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r (tekst jednolity z 2009r.Dz.U.Nr 153 poz.1227)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
 • Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego - druk ZUS Kp-3

 • Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych- druk ZUS Rp-6

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS Rp-7 (stosowany przez pracodawcę)

 • formularz unijny (druk E 207 PL) - dotyczy tylko osób, które udowodnią okresy pracy za granica w krajach UE/EOG.

dostępne nieodpłatnie we wszystkich terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Możliwe jest również pobranie tych formularzy ze stron internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie udzielane są przez pracowników zatrudnionych na "Stanowisku obsługi klienta ds. kapitału początkowego" w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.

Więcej informacji na temat organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS można znaleźć na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej