19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących świadczeniobiorców
Przedmiot sprawy
Uzyskanie zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego
Grupa tematyczna: Zasiłek chorobowy Data ostatniej zmiany: 22 maja 2012 r.
Opis sprawy
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoba podlegająca temu ubezpieczeniu dobrowolnie, prawo do zasiłku nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej. Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

 • posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.


Zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, nie dłużej niż przez 270 dni.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownikom,

 • osobom wykonującym pracę nakładczą,

 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,

 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

 • duchownym,

 • osobom odbywającym służbę zastępczą.


Pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz osobom odbywającym służbę zastępczą zasiłek chorobowy przysługuje od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50 rok życia - od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33. lub odpowiednio do 14. dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowują oni prawo do wynagrodzenia, na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. 14. dniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby ma zastosowanie od następnego roku kalendarzowego, w którym osoba będąca pracownikiem, osoba wykonująca pracę nakładczą albo osoba odbywająca służbę zastępczą ukończyła 50 rok życia. Przepis dotyczący 14. dniowego okresu wypłaty wynagrodzenia za okres choroby wszedł w życie od 1 lutego 2009 r.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru w związku z pobytem w szpitalu mają także osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, do których ma zastosowanie art. 92 Kodeksu pracy, tj. osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy, albo gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy (także za okres pobytu w szpitalu) przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

W przypadku, gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25%, począwszy od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Sankcji tej nie stosuje się gdy ubezpieczony nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego w wymaganym terminie z przyczyn od niego niezależnych.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje także, za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,

 • urlopu wychowawczego,

 • urlopu wychowawczego,

 • tymczasowego aresztowania,

 • odbywania kary pozbawienia wolności.


Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub popełnionego przez niego wykroczenia.

Zasiłek nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane. Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu, który w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w czasie którego stwierdzono te okoliczności.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, który nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub pracy, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy zostanie skrócony okres niezdolności do pracy.
Wymagane dokumenty
Dowodem stanowiącym podstawę do ustalenia prawa i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego są:

 • zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA,

 • wypis z kopii zaświadczenia ZUS ZLA sporządzony przez lekarza leczącego na wniosek ubezpieczonego- w przypadku zagubienia ZUS ZLA,

 • zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego przetłumaczone na język polski:


  1. zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza

  2. opatrzone datą wystawienia oraz podpisem,

  3. zawierające początkową i końcową datę niezdolności do pracy


  w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy z tytułu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej za granicą. W przypadku zaświadczeń wystawianych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw nie jest wymagane przedłożenie przez ubezpieczonego zaświadczenia przetłumaczonego na język polski.
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym blankiecie potwierdzające przyczynę niezdolności (dodatkowo, oprócz ZUS ZLA) - w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy w wysokości 100% przysługujący za okres niezdolności do pracy na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

 • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z wpisanym kodem literowym "B", a jeżeli kod ten nie został wpisany, dodatkowo zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie potwierdzające, że okres niezdolności do pracy przypada na okres ciąży - w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy w wysokości 100% przysługujący za okres niezdolności do pracy w okresie ciąży,

 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3- w przypadku pracowników, zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b - przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
W terenowej Jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, w przypadku:

 • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

 • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,

 • ubezpieczonych będących duchownymi.


Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje to zaświadczenie niezwłocznie do ZUS, podając jednocześnie datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu składają zaświadczenia lekarskie bezpośrednio do terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Osoby ubezpieczone, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, występują o zasiłek chorobowy przysługujący w okresie ubezpieczenia chorobowego do płatnika składek.
Terminy
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Wypłata zasiłku chorobowego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

W razie odmowy prawa do zasiłku chorobowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.
Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek - w przypadku pracowników

ZUS Z-3b zaświadczenie płatnika składek - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych

ZUS Z-3a zaświadczenie płatnika składek - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Formularze można pobrać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub ze strony internetowej ZUS.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej