19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących świadczeniobiorców
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny
Grupa tematyczna: Dodatki do emerytur i rent Data ostatniej zmiany: 22 grudnia 2009 r.
Opis sprawy
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat - dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Osobie , która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.
Wymagane dokumenty
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie
  • Dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy - osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Korespondencja (decyzja) przekazywana jest zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania - pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
Terminy
Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie
Tryb odwoławczy

  • Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego w sprawie o ustalenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS - w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

  • Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227)
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej