19 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących świadczeniobiorców
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania przez ubezpieczonego
Grupa tematyczna: Jednorazowe odszkodowanie Data ostatniej zmiany: 22 grudnia 2009 r.
Opis sprawy
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne.
Osobie, która z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeżeli osoba ta wskutek wypadku (choroby zawodowej) stała się całkowicie niezdolna do pracy.
Więcej czytaj na stronie internetowej Zakładu.
Wymagane dokumenty
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie
 • Dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy

Ponadto należy przedłożyć w zależności od okoliczności:
 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 • Kartę wypadku

 • Prawomocny wyrok sądu pracy

 • Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadku osoby ubiegającej się o rentę z tytułu choroby zawodowej

 • Dokumentację wypadku w szczególnych okolicznościach
 • Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
  Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.
  Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowego odszkodowania.
  Wniosek w sprawie składa bezpośrednio osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy - osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
  Korespondencja (decyzja) przekazywana jest zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania - pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
  Terminy
  Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 14 dni od:
  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej

  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
  Tryb odwoławczy
  • Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego w sprawie o przyznanie jednorazowego odszkodowania - osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS - w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

  • Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Rejonowego - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1322)

  • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674)

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869).

  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  • N-9 zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie

  • N-10 wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Materiały informacyjne, znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej